Điều khoản dịch vụ

Thanh Ngân

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý các điều khoản này.

Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách hàng tiếp tục sử dụng trang web, sau khi cần thay đổi về điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách hàng chấp nhận với những thay đổi đó.

Quy định khi sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ hoặc trên 18 tuổi.

Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật của Việt Nam.

Chat/Gọi